Main | Yoga for fertilitet - 8 klasser med start 1. februar 2017 »
Wednesday
Mar152017

Yoga for fertilitet starter igen 29. marts

 

Så er der igen nye datoer for Yoga for fertilitet. Og der er en ny hjemmeside også, så du skal videre til thildevesterby.com for at se det hele :)

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>